HOME >> Achievements

Achievements

Probing optical anisotropy of nanometer-thin van der waals microcrystals by near-field imaging

Debo Hu, Xiaoxia Yang, Chi Li, Ruina Liu, Ziheng Yao, Hai Hu, Stephanie N. Gilbert Coeder. Jianing Chen, Zhipei Sun, Mengkun Liu*, Qing Dai*

Nature Communications,2017

Carbon Nanotubes as an Ultrafast Emitter with a Narrow Energy Spread at Optical Frequency

Chi Li#, Xu Zhou#, Feng Zhai, Zhenjun Li, Fengrui Yao, Ruixi Qiao, Ke Chen, Matthew Thomas Cole, Dapeng Yu, Zhipei Sun*, Kaihui Liu*, and Qing Dai*

Advanced Materials, 2017

Large-Scale Suspended Graphene Used as a Transparent Substrate for Infrared Spectroscopy

Hai Hu, Baoxing Liao, Xiangdong Guo, Debo Hu, Xiaofen Qiao, Ning Liu, Ruina Liu, Ke Chen, Bing Bai, Xiaoxia Yang*, and Qing Dai*

Small, 2017

Higher order Fano graphene metamaterials for nanoscale optical sensing

Xiangdong Guo, Hai Hu, Xing Zhu, Xiaoxia Yang*, Qing Dai*

Nanoscale, 2017

Study of graphene plasmons in graphene-MoS2 heterostructures for optoelectronic integrated devices

Ruina Liu, Baoxin Liao, Xiangdong Guo, Debo Hu, Hai Hu, Luojun Du, Hua Yu, Guangyu Zhang, Xiaoxia Yang,* Qing Dai*

Nanoscale, 2017

High performance boronic acid-containing hydrogel for biocompatible continuous glucose monitoring

Qian Dou, Debo Hu, Hongkai Gao, Yongmei Zhang, Ali K. Yetisen, Haider Butt, Jing Wang, Guangjun Nie*, Qing Dai*

RSC Advances, 2017

Edge effect enhanced photo-thermionic emission from a carbon nanotubes array

Chi Li , Zhenjun Li , Ke Chen , Bing Bai , Qing Dai*

Applied Physics Letters, 2017

Quiver-quenched optical-field-emission from carbon nanotubes

Chi Li#, Xu Zhou#, Feng Zhai, Zhenjun Li,Fengrui Yao, Ke Chen, Dapeng Yu,Zhipei Sun*, Kaihui Liu*, Qing Dai*

Applied Physics Letters, 2017

Electrical Driven Light Emitting From a Tunneling Junction With Negative Resistance Effect

Chi Li, Zhenjun Li, Ke Chen, Bing Bai, Qing Dai *

IEEE Journal of The Electron Devices Society, 2017

Rigorous numerical modeling of scattering-type scanning near-field optical microscopy and spectroscopy

Chen Xinzhong, Lo Chiu Fan Bowen, Zheng William, Hu Hai, Dai Qing*, Liu Mengkun*

Applied Physics Letters, 2017