HOME >> Achievements

Achievements

Active control of micrometer plasmon propagation in suspended graphene

Hai Hu*, Renwen Yu, Debo Hu, Alexander McLeod, Pablo Alonso-González, Xiangdong Guo, Hanchao Teng, Chan Li, Na Chen, Xinzhong Chen, Ziheng Yao, Yunpeng Qu, Zhongjun Li, Jianing Chen, Zhipei Sun, Mengkun Liu, Javier Garcia de Abajo*, Xiaoxia Yang, Qing Dai*.

Nature Communications, 2022, 13: 1465

Ghost hyperbolic surface polaritons in bulk anisotropic crystals

Weiliang Ma#, Guangwei Hu#, Debo Hu#, Runkun Chen, Tian Sun, Xinliang Zhang *, Qing Dai *, Ying Zeng, Andrea Alù*, Cheng-Wei Qiu*, Peining Li*. 

Nature. 2021, 596: 362-373

Direct observation of highly confined phonon polaritons in 3 suspended monolayer hexagonal boron nitride

Ning Li#, Xiangdong Guo#, Xiaoxia Yang*, Ruishi Qi, Tianyu Qiao, Yifei Li, Ruochen Shi, Yuehui Li, Kaihui Liu, Zhi Xu, Lei Liu, F. Javier García de Abajo, Qing Dai*, En-Ge Wang, and Peng Gao*

Nature Materials. 2021, 20(1):43-48

Substrate effects on the near-field radiative heat transfer between bi-planar graphene/hBN heterostructures

Bei Yang, Deng Pan, Xiangdong Guo, Hai Hu, Qing Dai*

International Journal of Thermal Sciences. 2022, 176: 107493

Ultrafast Electron Tunneling Devices—From Electric-Field Driven to Optical-Field Driven

Shenghan Zhou, Ke Chen, Matthew Thomas Cole, Zhenjun Li, Mo Li, Jun Chen, Christoph Lienau,* Chi Li,* and Qing Dai*

Advanced Materials. 2021,33(35): 2101449

Anisotropic acoustic phonon polariton-enhanced infrared spectroscopy for single molecule detection

Wei Lyu, Hanchao Teng, Chenchen Wu, Xiaotao Zhang, Xiangdong Guo,* Xiaoxia Yang* and Qing Dai*. 

Nanoscale, 2021, 13, 12720 2021

Low-fouling CNT-PEG-hydrogel coated quartz crystal microbalance sensor for saliva glucose detection

Shiwen Wang, Guanjiang Liu, Bei Yang, Zifeng Zhang, Debo Hu, Chenchen Wu, Yaling Qin, Qian Dou*, Qing Dai and Wenping Hu*. 

RSC Advances. 2021, 11, 22556–22564

Antifouling hydrogel film based on a sandwich array for salivary glucose monitoring

Zifeng Zhang, Shiwen Wang, Guanjiang Liu, Debo Hu, Bei Yang, Qing Dai and Qian Dou*. 

RSC Advances. 2021, 11, 27561–27569

Printable Graphene–Insulator–Semiconductor (GIS) Heterostructures for Active Control of Infrared Q-Switched Laser

Tengfei Dai, Jianhua Chang,* Hongxu Li, Sian Chen, Haiyang Liu, Youlin Xia, Zheng Peng, Zhi Tao, Hai Hu,* and Xiang Liu*. 

Advanced Optical Materials. 2021, 9(10), 2001502

Establishment and evaluation of a method for determination of salivary glucose by ion chromatography

Chun Xu, Qian Dou, Shiwen Wang, Zifeng Zhang, Qing Dai*.

Chinese Journal of Endocrine Surgery, 2021, 15(1): 61-65