HOME >> Achievements

Achievements

THz near-field imaging of extreme subwavelength metal structures

Xinzhong Chen#, Xiao Liu#, Xiangdong Guo, Shu Chen, Hai Hu, Elizaveta Nikulina, Xinlin Ye, Ziheng Yao, Hans A. Bechtel, Michael C. Martin, G. Lawrence Carr, Qing Dai*, Songlin Zhuang, Qing Hu, Yiming Zhu*, Rainer Hillenbrand, Mengkun Liu*, Guanjun You*

ACS Photonics,2020

Probing Polaritons in 2D Materials

Cheng Luo, Xiangdong Guo, Hai Hu, Debo Hu, Chenchen Wu, Xiaoxia Yang*, Qing Dai*

 Advanced Optical Materials,2020

Efficient All-Optical Plasmonic Modulators with Atomically Thin Van Der Waals Heterostructures

Xiangdong Guo, Ruina Liu, Debo Hu, Hai Hu, Zheng Wei, Rui Wang, Yunyun Dai, Yang Cheng, Ke Chen, Kaihui Liu, Guangyu Zhang, Xing Zhu, Zhipei Sun,* Xiaoxia Yang,* and Qing Dai*

Advanced Materials,2020

Observations of 3 nm silk nanofibrils exfoliated from natural silkworm silk fibers

Qi Wang, Shengjie Ling, Quanzhou Yao, Qunyang Li, Debo Hu, Qing Dai, David A. Weitz, David L Kaplan, Markus J. Buehler, and Yingying Zhang

ACS Materials Letters,2020

A Multibeam Interference Model for Analyzing Complex Near-Field Images of Polaritons in 2D van der Waals Microstructures

Baoxin Liao, Xiangdong Guo, Debo Hu, Feng Zhai, Hai Hu, Ke Chen, Cheng Luo, Mengkun Liu, Xiaoxia Yang*, Qing Dai*

Advanced Functional Materials,2019

Reduced graphene oxide-induced crystallization of CuPc interfacial layer for high performance of perovskite photodetectors

Taoyu Zou, Jianqi Zhang, Shuyi Huang, Chenning Liu, Renzheng Qiu, Xiaozhi Wang, Wei Wu, Hai Wang, Zhixiang Wei, Qing Dai, Chuan Liu, Shengdong Zhang and Hang Zhou

RSC Advances,2019

Narrow-Band QD-Enhanced PIN Metal-Oxide Heterostructure Phototransistor with the Assistance of Printing Processes

Xiang Liu, Wenxing Zhou, Yuan Tao, Lei Mao, Jianhua Chang, Hai Hu,* Chi Li,*and Qing Dai*

Advanced Optical Materials,2019

Graphene plasmon enhanced infrared spectroscopy

Wu Chen-Chen, Guo Xiang-Dong, Hu Hai, Yang Xiao-Xia*, Dai Qing*

Acta Physica Sinica,2019

Nanoimaging and Nanospectroscopy of Polaritons with Time Resolved s-SNOM

Ziheng Yao, Suheng Xu, Debo Hu, Xinzhong Chen, Qing Dai*, and Mengkun Liu*

 Advanced Optical Materials, 2019

Enhanced UV-C Detection of Perovskite Photodetector Arrays via Inorganic CsPbBr3 Quantum Dot Down-Conversion Layer

Taoyu Zou, Xiyuan Liu, Renzheng Qiu, Ya Wang, Shuyi Huang, Chuan Liu, Qing Dai, and Hang Zhou*

Advanced Optical Materials, 2019