HOME >> Achievements

Achievements

Optical-Field-Driven Electron Tunneling in Metal–Insulator–Metal Nanojunction

Shenghan Zhou, Xiangdong Guo, Ke Chen, Matthew Thomas Cole, Xiaowei Wang, Zhenjun Li, Jiayu Dai, Chi Li*, Qing Dai*. 

Advanced Science. 2021, 8: 2101572

Nanocone-Shaped Carbon Nanotubes Field-Emitter Array Fabricated by Laser Ablation

Jiuzhou Zhao, Zhenjun Li, Matthew Thomas Cole, Aiwei Wang,Xiangdong Guo, Xinchuan Liu,Wei Lyu, Hanchao Teng, Yunpeng Qv, Guanjiang Liu, Ke Chen, Shenghan Zhou, Jianfeng Xiao,Yi Li*, Chi Li,* and Qing Dai*

 Nanomaterials, 2021, 11(12)3244

碳纳米管冷阴极X射线管研究述评

李振军,李驰,冯进军,戴庆*

真空电子技术,20216355):1-13

Four-dimensional vibrational spectroscopy for nanoscale mapping of phonon dispersion in BN nanotubes

Ruishi Qi, Ning Li, Jinlong Du, Ruochen Shi, Yang Huang, Xiaoxia Yang, Lei Liu, Zhi Xu, Qing Dai, Dapeng Yu & Peng Gao.

Nature Communications. 2021, 12: 1179

Highly sensitive quartz crystal microbalance sensor modified with antifouling microgels for saliva glucose monitoring

Qian Dou, Shiwen Wang, Zifeng Zhang, Yanxiang Wang, Zhipeng Zhao, Haijian Guo, Hongliang Liu*d and Qing Dai*. 

Nanoscale, 2020, 1237, 19317

Ultrasensitive Poly(boric acid) Hydrogel-Coated Quartz Crystal Microbalance Sensor by Using UV Pressing-Assisted Polymerization for Saliva Glucose Monitoring

Qian Dou, Zifeng Zhang, Yanxiang Wang, Shiwen Wang, Debo Hu, Zhipeng Zhao, Hongliang Liu,* and Qing Dai*

ACS Appl. Mater. Interfaces, 2020, 1230, 34190-34197

Hybrid hydrogel films with graphene oxide for continuous saliva-level monitoring

Zifeng Zhang, Qian Dou, Shiwen Wang, Debo Hu, Xiangdong Guo, BaoXin Liao, Zhipeng Zhao, Hongliang Liu* and Qing Dai*

Journal of Materials Chemistry C. 2020, 828):9655-9662

The Development of An Antifouling Interpenetrating Polymer Network Hydrogel Film for Saliva Glucose Monitoring

Zifeng Zhang, Qian Dou, Shiwen Wang, Debo Hu, Bei Yang, Zhipeng Zhao, Hongliang Liu*, Qing Dai*

 Nanoscale. 2020,1244, 22787-22797

Polaritons in Nanomaterials

Qing Dai. 

Advanced Optical Materials, 2020, 8(5), 1902104

Antenna-coupled vacuum channel nano-diode with high quantum efficiency

Shenghan Zhou, Ke Chen, Xiangdong Guo, Mattew Thomas Cole, Yu Wu, Zhenjun Li, Shunping Zhang,Chi Li*, Qing Dai*

Nanoscale2020