HOME >> Achievements

Achievements

Phase-Change Hyperbolic Heterostructures for Nanopolaritonics: A Case Study of hBN/VO2

Siyuan Dai*, Jiawei Zhang, Qiong Ma, Salinporn Kittiwatanakul, Alex McLeod, Xinzhong Chen, Stephanie Gilbert Corder, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Jiwei Lu, Qing Dai

Advanced Materials,2019

High-efficiency modulation of coupling between different polaritons in an in-plane graphene/hexagonal boron nitride heterostructure

Xiangdong Guo, Hai Hu, Debo Hu, Baoxin Liao, Ke Chen, Lei Liu, Xing Zhu, Xiaoxia Yang*, Qing Dai*

Nanoscale,2019

On-demand Semiconductor Source of Entangled Photons Which Simultaneously Has High Fidelity, Efficiency, and Indistinguishability

Hui Wang#, Hai Hu#, T.-H. Chung#, Jian Qin, Xiaoxia Yang, J.-P. Li,1, R.-Z. Liu, H.-S. Zhong, Y.-M. He, Xing Ding, Y.-H. Deng, C. Schneider, Qing Dai*, Y.-H. Huo*, Sven Hofling, Chao-Yang Lu*, and Jian-Wei Pan*.

Physical Review Letters,2019

Modern Scattering-Type Scanning Near-Field Optical Microscopy for Advanced Material Research

Xinzhong Chen, Debo Hu, Ryan Mescall, Guanjun You, D. N. Basov,* Qing Dai,* and Mengkun Liu*.

Advanced Materials,2019

Nanomaterials-Based Plasmon-Enhanced Infrared Spectroscopy

Xiaoxia Yang, Zhipei Sun, Tony Low, Hai Hu, Xiangdong Guo, F. Javier García de Abajo, Phaedon Avouris and Qing Dai*

Advanced Materials,2018

Perfect-absorption graphene metamaterials for surface-enhanced molecular fingerprint spectroscopy

Xiangdong Guo, Hai Hu, Baoxin Liao, Xing Zhu, Xiaoxia Yang*, Qing Dai*

Nanotechnology,2018

High Efficiency Light-Emitting Transistor with Vertical Metal–Oxide Heterostructure

Xiang Liu,* Wenjian Kuang, Haibin Ni, Zhi Tao, Jianhua Chang, Qinquan Liu, Junxiang Ge, Chi Li,* and Qing Dai*

Small,2018

Optically Unraveling the Edge Chirality-Dependent Band Structure and Plasmon Damping in Graphene Edges

Jiahua Duan, Runkun Chen, Yuan Cheng, Tianzhong Yang, Feng Zhai, Qing Dai*, and Jianing Chen*

Advanced Materials,2018

Ultra-compact graphene plasmonic filter integrated in a waveguide

Baoxin LiaoXiangdong GuoHai HuNing LiuKe ChenXiaoxia Yang*Qing Dai*

Chinese Physics B,2018

Flexible and Electrically Tunable Plasmons in Graphene-Mica Heterostructures

Hu, Hai, Guo, Xiangdong, Hu, Debo, Sun, Zhipei, Yang, Xiaoxia*, Dai, Qing*

Advanced Science,2018